Công bố tổ chức Triển lãm Công nghệp hỗ trợ Việt Nam Nhật Bản

Mục tiêu của “triển lãm kép” VME-SIE lần này là nhằm tăng cường giao thương giữa các doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam - Nhật Bản